Bendrosios  www.kelionesLietuvoje.com svetaine naudojimosi taisyklės ir privatumo politika

 1. Bendrosios naudojimosi svetaine taisyklės ir atsakomybė

1.1. Svetainė www.kelioneslietuvoje.com (toliau – Svetainė) yra  informacinis portalas apie keliones ir turizmą Lietuvoje. Svetaine gali naudotis bet kuris vartotojas, nepažeisdamas duomenų bazės gamintojo ir teisėto valdytojo teisių, autorių teisių ir gretutinių teisių subjektų teisių į kūrinius ir gretutinių teisių objektus, kurie sudaro duomenų bazės turinį.

1.2. Visos autorinės teisės į svetainės duomenų bazę, svetainės dizainą ir turinio valdymo sistemą priklauso Svetainės teisėtam valdytojui. Svetainėje esantys prekių ir paslaugų ženklai, logotipai ir pan. priklauso šių prekių ir paslaugų ženklų teisėtiems savininkams.

1.3. Visa Svetainėje pateikta informacija yra pramoginio ir rekomendacinio pobūdžio. Svetainės valdytojas nėra atsakingas už Svetainės lankytojų sprendimus, priimtus naudojantis Svetainėje pateikta informacija, jų pasekmes arba patirtus nuostolius ar praradimus.

1.4. Svetainės valdytojas neatsako už teikiamos informacijos turinio teisingumą,   kokybiškumą, taip pat už tai, kad medžiagą ar informaciją patalpinusio asmens pareiškimai ir garantijos dėl autorių teisių ir gretutinių teisių bei teikiamų paslaugų neatitinka tikrovės.

1.5. Svetainės valdytojas stengiasi, kad Svetainėje pateikta informacija būtų kokybiška ir teisinga, tačiau neatsako už informacijos šaltinių, kuriais rėmėsi rengdamas Svetainėje pateiktą informaciją, teisingumą.

1.6. Svetainės valdytojas nėra atsakingas už tretiesiems asmenims priklausančių interneto svetainių saugumo politiką, turinį. Šios taisyklės neapima kitose interneto svetainėse taikomos trečiųjų asmenų nustatytos privatumo politikos, todėl Svetainės valdytojui netaikoma atsakomybė už trečiųjų asmenų, renkančių informaciją apie Svetainės lankytoją, veiksmus.

1.7. Svetainės operatorius nėra atsakingas už reklamos ir nuorodų, skelbiamų Svetainėje, teisingumą ir reklamuojamų produktų kokybę.

1.8. Svetainės valdytojas pasilieka teisę nepriimti ar pašalinti medžiagą ar informaciją, kurios turinys ar išraiškos priemonės pažeidžia ar gali pažeisti LR galiojančius įstatymus ar yra nesusijęs su Svetainės tikslais ir turiniu bei įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka perduoti informaciją apie tai atitinkamoms institucijoms.

1.9. Svetainės valdytojas neatsako už sistemos veikimo sutrikimus.

2. Privatumo politika

2.1. Svetainės valdytojas turi teisę savo nuožiūra, visapusiškai ir teisės aktų neuždraustu būdu naudotis visa sukaupta informacija apie Svetainės lankytoją, tikslu užtikrinti Svetainėje skelbiamos informacijos naujumą, aktualumą ir patrauklumą. Asmenys, kurie siunčia, skelbia ar talpina bet kokią medžiagą – duomenis, nuomones ar komentarus Svetainėje, neatlygintinai suteikia Svetainei turtines autorių teises į visą šią informaciją, jei nėra susitarta kitaip.

2.2. Svetainės paslaugomis besinaudojantys asmenys sutinka, kad sistema užregistruotų ir išsaugotų tokių asmenų IP adresą bei informaciją apie atliktus veiksmus.

2.3. Informacija apie asmenį, dėl kurio pateiktos medžiagos ar informacijos Svetainėje yra pareikštos pretenzijos, gali būti perduodama tokias pretencijas pareiškusiems asmenims. Taip pat informacija apie asmenį gali būti atskleista įstatymų nustatytais atvejais, tokią teisę turintiems asmenims.

2.4. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Joks Svetainėje esantis turinys ir kitokia tekstinė, grafinė ar kitokio pobūdžio informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Svetainės valdytojo sutikimo.

Visais klausimais dėl privatumo politikos ar Svetainės turinio publikavimo prašome kreiptis el. paštu info@kelioneslietuvoje.com

3. Taisyklių galiojimas ir keitimas

3.1. Taisyklės įsigalioja nuo jos paskelbimo dienos Svetainėje.

3.2. Svetainės teisėtas valdytojas savo nuožiūra ir be atskiro įspėjimo turi teisę bet kada keisti tinklapio turinį, jame esančią informaciją bei tinklapyje palaikomas paslaugas.

3.3. Kiekvienas asmuo yra asmeniškai atsakingas už tai, kad naudodamasis Svetainės paslaugomis, būtų tinkamai susipažinęs su šiomis taisyklėmis.

.